“𝙏𝙚𝙖𝙢 𝘾𝙤𝙧𝙖𝙗𝙤𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙮 & 𝙄𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙠𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚” รุ่นที่ 1

หลักสูตร “𝙏𝙚𝙖𝙢 𝘾𝙤𝙧𝙖𝙗𝙤𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙮 & 𝙄𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙠𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚”
❶-❷ ​ ตุลาคม ​ ❷⓿❷❷
โดยมีท่านวิทยากรระดับประเทศ ดร.สุดปฐพี เวียงสี (อาจารย์เอ๋) เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาและความรู้ให้แก่องค์กร ซึ่งหัวข้อหลักๆ จะประกอบไปด้วย
📌Reinventing yourself/พลิกโฉมตัวเองด้วยตัวเอง
📌การพัฒนาตัวเอง
📌การพัฒนาความคิด
📌บุคลิกและพฤติกรรม
📌ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเอง
📌ทักษะ cognitive flexibility
เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองและองค์กรโดยการนำไปปรับใช้ให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดตามที่องค์กรได้วางไว้
=========
งานนี้จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรที่เรียกว่า
“ครอบครัว TRUSTY”

Other interesting articles and news