Stage 1 : Pre-Construction

1. ให้คำปรึกษากับเจ้าของโครงการและทีมผู้ออกแบบ ในการวางเป้าหมายของโครงการ
2. ให้คำแนะนำผู้ว่าจ้างในการหาผู้ออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อโครงการ
3. จัดทำแผนงานในการบริหารโครงการ ตั้งแต่ Conceptual Design จนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จ
4. เป็นผู้นำในการประชุมงานออกแบบ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน
5. ให้คำแนะนำในการออกแบบโดยเสนอแนะในด้านความเป็นไปได้ในการก่อสร้างที่จะช่วยให้โครงการประหยัดค่า ก่อสร้างและเวลา (Value Engineering and Constructability Review)
6. ให้คำแนะนำในเรื่องวิธีการก่อสร้าง และวัสดุที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง
7. ตรวจสอบ ทบทวนแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ เพื่อเสนอผู้ว่าจ้างและร่วมกันพิจารณากับผู้ออกแบบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของแบบและรายการประกอบแบบยิ่งขึ้น
8. ให้คำแนะนำในข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ความปลอดภัย การป้องกันมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ
9. บริหารและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง
10. คัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการ เสนอผู้ว่าจ้างพิจารณา
11. ดำเนินการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับจ้าง
12. จัดเตรียมเอกสารยืนยันการว่าจ้างและสัญญาว่าจ้าง

Stage 1 : Pre-Construction


ก่อนการก่อสร้าง

Stage 2 : During Construction


ระหว่างการก่อสร้าง

Stage 3 : Post-Construction


หลังการก่อสร้าง