We Are Always Beside You

เราให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราทุกคน และมีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ความสามารถ จากพนักงานรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่มีสามารถสืบทอดมาใช้งานให้เป็นประโยชณ์ต่อลูกค้าสูงสุด เราเชื่อว่ารากฐานสำคัญของการก่อสร้างทุกๆ โครงการคือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเรา ตลอดระยะเวลาที่เราได้ให้บริการในธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ตลอดมาคือบุคลากรของเรา ด้วยศักยภาพของบุคลากรกว่า 100 ชีวิต ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราสามารถก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศในปัจจุบัน

We Are Always Beside You เราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

Board of Directors

MANOPE TRAIRATANAYON

MANAGING DIRECTOR

SOMPETCH CHAICHAN

DEPUTY MANAGING DIRECTOR

BOONLERT CHOOWA

ASSISTANT MANAGING DIRECTOR

SUKKHUM PROMMUNEE

BOARD OF DIRECTOR

PATHOMPORN SOMBATPIBOON

BOARD OF DIRECTOR

SURIYA KOCHAWONG

BOARD OF DIRECTOR

We Are Always Beside You
เราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

OURTEAM