Finished

งานปรับปรุงพื้นที่อาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์ อาคาร INC2

 

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่อาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์ อาคาร INC2

ชื่อโครงการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

1,820 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

20.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

24 ม.ค. 62

เริ่มโครงการ

24 เม.ย. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ