Finished

ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ชื่อโครงการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เจ้าของโครงการ

CM&QS (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

พื้นที่ก่อสร้าง

5.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

3 ก.ย. 62

เริ่มโครงการ

31 ธ.ค. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ