Finished

ปรับปรุงโรงอาหารเดิมเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

ปรับปรุงโรงอาหารเดิมเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เจ้าของโครงการ

CM&QS (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

พื้นที่ก่อสร้าง

12.50 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ต.ค. 62

เริ่มโครงการ

31 มี.ค. 63

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ