On Going

รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก

ชื่อโครงการ

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation & New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

8,200 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

400ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ต.ค. 66

เริ่มโครงการ

31 มี.ค. 68

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/พิษณุโลก

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ