Finished

Retail Shop @Samyan Mitrtown

พื้นที่ร้านค้าเช่า 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 65,000 ตร.ม.

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Retail Shop @Samyan Mitrtown

ชื่อโครงการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

65,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ

15 มิ.ย. 62

เริ่มโครงการ

30 พ.ย. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ