Finished

Wishco Wholesale

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Wishco Wholesale

ชื่อโครงการ

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

27,841 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

300.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

15 พ.ย. 60

เริ่มโครงการ

30 มิ.ย. 61

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/นครราชสีมา

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ