Finished

Infinite

อาคารสำนักงานและที่พักอาศัยสูง 6 ชั้น

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Infinite

ชื่อโครงการ

บริษัท อินฟินิท ไพร์ม จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

6,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

90.00ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ม.ค. 62

เริ่มโครงการ

30 เม.ย. 63

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ