Finished

อาคารห้องปฏิบัติการแบบปิดกั้นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบกึ่งไร้คลื่นสะท้อน

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

อาคารห้องปฏิบัติการแบบปิดกั้นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบกึ่งไร้คลื่นสะท้อน

ชื่อโครงการ

สวทช

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

1,033 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

24.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.ย. 63

เริ่มโครงการ

27 ก.พ. 64

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ