On Going

Central World Hall ชั้น 8 Zone I

ปรับปรุง Convention Hall ชั้น 8

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central World Hall ชั้น 8 Zone I

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

4,900 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

46.50ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 พ.ย. 66

เริ่มโครงการ

30 มิ.ย. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ