Finished

Central World Tourist Zone

ปรับปรุง Retail Area

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central World Tourist Zone

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

5,830 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

41.15 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มิ.ย. 64

เริ่มโครงการ

31 ก.ค. 65

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ