On Going

Central World Skybridge & Skywalk

ปรับปรุงพื้นที่ Skybridge & Skywalk, เสริมโครงสร้าง Void C รองรับ LED Screen

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central World Skybridge & Skywalk

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

4,420 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

40.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ม.ค. 67

เริ่มโครงการ

31 พ.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ