Finished

Central Phuket Floresta

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Phuket Floresta

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

245,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

2,983.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ธ.ค. 60

เริ่มโครงการ

30 มิ.ย. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคใต้/ภูเก็ต

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ