Finished

Central Mahachai

อาคารสรรพสินค้า สูง 3 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Mahachai

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

170,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

4,750.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.พ. 59

เริ่มโครงการ

31 ธ.ค. 61

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/สมุทรสาคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ