Finished

The Corridor Between G Tower & Central Rama 9

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

The Corridor Between G Tower & Central Rama 9

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

907 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

35.50 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ม.ค. 61

เริ่มโครงการ

31 ม.ค. 63

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ