Finished

Seacon Square Head Office

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Seacon Square Head Office

ชื่อโครงการ

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

6,500 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

100.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.ค. 60

เริ่มโครงการ

31 ม.ค. 61

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ