Finished

Sahathai Plaza Thungsong Phase 2

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Sahathai Plaza Thungsong Phase 2

ชื่อโครงการ

บริษัท เอสที แอสเซท จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

8,400 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

145.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ม.ค. 60

เริ่มโครงการ

28 ก.พ. 61

สิ้นสุดโครงการ

ภาคใต้/นครศรีธรรมราช

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ