On Going

Big C รัชดาภิเษก

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Big C รัชดาภิเษก

ชื่อโครงการ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

9,781 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

282ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มี.ค. 66

เริ่มโครงการ

31 ม.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ