Finished

Canopy L4 @Seacon Square Srinakarin

ปรับปรุงพื้นที่เช่าร้านค้า พื้นที่ส่วนกลาง และห้องน้ำ Food Zone ชั้น 4

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Canopy L4 @Seacon Square Srinakarin

ชื่อโครงการ

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

5,675 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

100.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ต.ค. 58

เริ่มโครงการ

31 ต.ค. 59

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ