On Going

Central Chiangmai Airport

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Chiangmai Airport

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

85,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

1100ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มี.ค. 66

เริ่มโครงการ

30 ก.ย. 68

สิ้นสุดโครงการ

ภาคเหนือ/เชียงใหม่

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ