On Going

Central Pinklao

– งานรื้อถอนและปรับปรุง Plaza ชั้น G-6 พื้นที่ 134,970 ตร.ม.
– งานปรับปรุง Parking ชั้น G-5 พื้นที่ 125,742 ตร.ม.
– งาน Landscape & Hardscape พื้นที่ 10,046 ตร.ม.
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Pinklao

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

PM&CM (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

270,858 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

1700ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ธ.ค. 66

เริ่มโครงการ

30 ก.ย. 68

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ