Finished

Central Salaya

อาคารสรรพสินค้าสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
อาคารจอดรถสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Salaya

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

211,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

3,700.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มิ.ย. 55

เริ่มโครงการ

15 ก.ค. 57

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/นครปฐม

ภูมิภาค

OWNER:Central pattana public company limited / GFA:130,000 sq.m. / PERIOD:Oct 2012 – Sep 2014 / TOTAL COST:2,300 MB

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ