On Going

Central Rattanathibet

ปรับปรุง Index Living Mall พื้นที่ 9,677 ตร.ม.
รื้อถอนอาคารเดิม พื้นที่ 115,538 ตร.ม.
พื้นที่ก่อสร้างอาคารใหม่ 119,180 ตร.ม.+ พื้นที่ Surrounding & Softscape 35,519 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ Indoor 24,771 ตร.ม. + Outdoor On Ground 15,435 ตร.ม.
จำนวนที่จอดรถยนต์  2466  คัน / รถจักรยานยนต์ 1,025 คัน
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Rattanathibet

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation & New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

435,173 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ

1 พ.ค. 66

เริ่มโครงการ

31 ธ.ค. 69

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/นนทบุรี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ