Finished

Central Westgate

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Westgate

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

OS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

100,850 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

100,850 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ธ.ค. 65

เริ่มโครงการ

28 ก.พ. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ