Finished

Central World Zone D

ปรับปรุงพื้นที่ Common + Service Area & Parking B1

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central World Zone D

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

3,871 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

117.15 ลบ.

มูลค่าโครงการ

16 เม.ย. 62

เริ่มโครงการ

31 ต.ค. 63

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ