Finished

Central Rama 2

ปรับปรุงอาคารสรรพสินค้าเดิม สูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
และก่อสร้างอาคารใหม่ สูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Rama 2

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation & New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

244,154 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

647.90 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ส.ค. 62

เริ่มโครงการ

31 ธ.ค. 64

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ