Finished

Central Sriracha

อาคารสรรพสินค้าสูง 3 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Sriracha

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

149,856 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

4,200.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.ย. 61

เริ่มโครงการ

31 ม.ค. 65

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันออก/ชลบุรี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ