On Going

Dusit Central Park (Office)

อาคารสูง 44 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น พื้นที่ 91,241 ตร.ม.

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Dusit Central Park (Office)

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

91,241 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

5,700.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 พ.ย. 64

เริ่มโครงการ

31 ส.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ