Finished

G Tower

– North Wing 29 Floors (10th – 39th Floor)
– South Wing 17 Floors (10th – 27th Floor)
– Podium 14 Floors (Basement 5 Floors (Retail & MEP Room),
Retail Shop 2 Floors (1st & 2nd Floor),
Car Park 6 Floors (3rd – 8th Floor), Office 1 Floor (9th Floor))
พื้นที่รวมประมาณ 136,000 ตร.ม.

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

G Tower

ชื่อโครงการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

136,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

3,700.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มิ.ย. 59

เริ่มโครงการ

30 พ.ย. 60

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ