Finished

Isetan Replacement

ปรับปรุงพื้นที่ Isetan ชั้น B2 – ชั้น 6

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Isetan Replacement

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

36,425 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

548.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ต.ค. 63

เริ่มโครงการ

30 เม.ย. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ