On Going

Lotus’s Chaam

Store Improvement
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Chaam

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

2,820 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

3.75ลบ.

มูลค่าโครงการ

14 ส.ค. 66

เริ่มโครงการ

8 ก.ย. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันตก/เพชรบุรี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ