On Going

Lotus’s Hypermarket Yala (New Store)

พื้นที่ก่อสร้าง 24,859 ตร.ม. จำนวน 10 อาคาร โดยแบ่งเป็นอาคาร 1 ชั้น จำนวน 4 อาคาร, อาคาร 2 ชั้น จำนวน  4 อาคาร, อาคาร BOH จำนวน 1 อาคารและอาคารจอดรถ 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Hypermarket Yala (New Store)

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

24,859 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

370ลบ.

มูลค่าโครงการ

20 ก.ค. 66

เริ่มโครงการ

30 พ.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคใต้/ยะลา

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ