Finished

Lotus’s Pathumthani – Pancake

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Pathumthani – Pancake

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

9,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

5.30ลบ.

มูลค่าโครงการ

14 มี.ค. 65

เริ่มโครงการ

30 เม.ย. 65

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/ปทุมธานี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ