Finished

Lotus’s Rama 4

Store & Mall Improvement
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Rama 4

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

10,447 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

18.9ลบ.

มูลค่าโครงการ

6 ก.ย. 66

เริ่มโครงการ

20 ต.ค. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ