Finished

Lotus’s Samutsongkram

Mall Improvement & Store Improvement
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Samutsongkram

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

3,964 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

5.9ลบ.

มูลค่าโครงการ

17 มิ.ย. 66

เริ่มโครงการ

12 ก.ค. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/สมุทรสงคราม

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ