On Going

Lotus’s Saraburi

Parking Building & Mall Extension
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Saraburi

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation & New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

8,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

250ลบ.

มูลค่าโครงการ

19 ก.พ. 67

เริ่มโครงการ

28 มี.ค. 68

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/สระบุรี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ