Finished

Lotus’s Saraburi

Store Improvement

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Saraburi

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

5,658(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

7.55ลบ.

มูลค่าโครงการ

22 พ.ค. 66

เริ่มโครงการ

30 มิ.ย. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/สระบุรี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ