Finished

Lotus’s Srinakarin

Store Improvement
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Srinakarin

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

6,336 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

10ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 พ.ย. 66

เริ่มโครงการ

15 พ.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/สมุทรปราการ

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ