On Going

Lotus’s Sukhumvit 50

Mall Improvement & Store Improvement

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Sukhumvit 50

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

8,132(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

16.42ลบ.

มูลค่าโครงการ

15/9/2023

เริ่มโครงการ

25/12/2023

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ