On Going

Rattinan Medical Clinic

โรงพยาบาลศัลยกรรมสูง 4 ชั้น

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Rattinan Medical Clinic

ชื่อโครงการ

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

4,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

200ลบ.

มูลค่าโครงการ

เริ่มโครงการ

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ