Finished

Retail Shop @QSNCC

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Retail Shop @QSNCC

ชื่อโครงการ

N.C.C. Management and Development Co., Ltd.

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

11,741 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

50.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มี.ค. 66

เริ่มโครงการ

31 ต.ค. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ