Finished

Retail Shop @Silom Edge

Retail Shop 164 units ชั้น B1, G, 1, 2, 3, 4, 9
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Retail Shop @Silom Edge

ชื่อโครงการ

Silom Corporation Limited

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

8,920 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

50ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มี.ค. 66

เริ่มโครงการ

31 ต.ค. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ