Finished

RM9-GRAND (งาน Minor Renovation 2020)

“ชั้น B : พื้นที่ Food Destination, Fashion Plus, ทางเชื่อม MRT
ชั้น 7 : พื้นที่ The Rink, Family Destination, Harbor Land, Family Restaurant พื้นที่รวม 9,000 ตร.ม.”
“ชั้น B : พื้นที่บริเวณร้าน I Care
ชั้น G : ปรับปรุงพื้นที่ Retail เป็น Mini Anchor
ชั้น B-2 : Improve all directional sign, Lightbox, Digital Media
พื้นที่รวมประมาณ 1,000 ตร.ม.”

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

RM9-GRAND (งาน Minor Renovation 2020)

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

10,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

39.88 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มิ.ย. 63

เริ่มโครงการ

31 ส.ค. 64

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ