Finished

Sahathai Plaza Renovation

ปรับปรุง Big C เดิมเป็นห้างสรรพสินค้าสหไทยพลาซ่า

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Sahathai Plaza Renovation

ชื่อโครงการ

บริษัท นครรอยัลซิตี้ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

9,200 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

70.00ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.ย. 61

เริ่มโครงการ

30 มิ.ย. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคใต้/นครศรีธรรมราช

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ