On Going

Sapiens Hospital

โรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป สูง 6 ชั้น
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Sapiens Hospital

ชื่อโครงการ

บริษัท เซเปี้ยนซ์ เมดิเคชั่น จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

2,400 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

120ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.พ. 66

เริ่มโครงการ

30 เม.ย. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ