On Going

Smyth’s Kaset Nawamin

บ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น จำนวน 10 Units
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Smyth’s Kaset Nawamin

ชื่อโครงการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

พื้นที่ก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 67

เริ่มโครงการ

31 ม.ค. 68

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ