On Going

Smyth’s Ramindra

บ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น จำนวน 4 Units

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Smyth’s Ramindra

ชื่อโครงการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

พื้นที่ก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ

เริ่มโครงการ

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ