On Going

Thaiwatsadu พระราม 3

อาคารสรรพสินค้าสูง 3 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Thaiwatsadu พระราม 3

ชื่อโครงการ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

42,300 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

300ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ต.ค. 66

เริ่มโครงการ

30 เม.ย. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ